بازرسی صنعتی

تجیزات بازرسی صنعتی آمان به تشخیص ناخالصی‌هایی که موجب آلوده شدن مواد غدایی بسته‌بندی شده می‌شود کمک کرده و از این رو در سلامت محصولات نقش مستقیم دارد.
همچنین از این تجهیزات برای تشخیص محصولات معیوب و جداسازی آنها از دیگر محصولات در صنایع مختلف مانند تولید کنندگان قطغات خودرو هم استفاده می‌شوند.
صنایع الکتریکی نیز برای بررسی بردهای تولید شده و بررسی اتصالات می‌توانند از این تجهیزات بهره مند شوند.
در خطوط انتقال، گاز و در تجهیزات پتروشیمی و صنایع وابسته به آن‌ها برای بررسی یلامت اتصال لوله‌ها نیز ایکس ری‌های ویژه ای آماده عرضه هستند.

keyboard_arrow_up